Novinky

RSS Icon
Ukončená implementácia v spoločnosti Spravbytherm s.r.o. Kežmarok

V novembri 2010 bola ukončená implementácia 2.etapy nasadenia systému Chastia FM v spoločnosti Spravbytherm s.r.o. Kežmarok - pre oblasť správy nebytových priestorov. Riešenie rozširuje doterajšie využitie Chastie FM, ktorá sa používa pre energetický manažment a fakturáciu v oblasti centrálnej výroby tepla o komplexné riešenie správy nebytových priestorov. Riešenie zahŕňa zakreslenie skutkové stavu objektov, pasporizáciu základných prvkov objektov - od pozemkov až po miestnosti, automatické generovanie nájomných a správcovských zmlúv, evidovanie a rozpočítanie spotrieb energií, energetický manažment, fakturáciu za nájmy, energie a služby.

www.spravbytherm.sk

15. 12. 2010

Ukončená implementácia projektu EUROVEA v spoločnosti COFELY a.s.

V priebehu roka 2010 prebehla implementácia projektu Chastia FM pre spoločnosť COFELY a.s. pre správu a údržbu obchodného centra EUROVEA v Bratislave. Projekt rieši evidenciu a vyhodnocovanie spotrieb energií, fakturáciu elektrickej energie nájomcom, plánovanú a neplánovanú údržbu. Neplánovaná údržba je riešená webovou aplikáciou Chastia Helpdesk.

www.cofely.sk

15. 11. 2010

Default news teaser image

V apríli 2010 bola na základe skúsenosti s nasadením riešienia Chastia FM v spoločnosti Dalkia Poprad, a.s. podpísaná zmluva so spoločnosťou DALKIA a.s. na dodávku a implementáciu podnikového zákazníckeho systému (CIS) pre všetky spoločnosti Dalkia na Slovensku v oblasti centrálneho zásobovania teplom. V rámci implementácie je riešené evidencia a rozpočítanie spotrieb energií, bilancovanie a vyhodnocovanie spotrieb energií (energetický manažment) a fakturácia všetkých typov dodávaných energií koncovým zákazníkom.

www.dalkia.sk

31. 5. 2010

Nasadenie systému Chastia FM v spoločnosti COFELY a.s. na projekte ...

Spoločnosť AB správcovská a.s., člen skupiny Hetech Services a.s. (v súčasnosti spoločnosť COFELY a.s.) sa v jeseni 2009 rozhodla nasadiť riešenie Chastia FM pre správu budov spoločnosti VÚB, a.s. s pôsobnosťou na celom Slovensku. V rámci nasadenia bola riešená pasportizácia budov, plôch a vybraných technických zariadení budov, plánovaná a neplánovaná údržba vrátane webového riešenia Helpdesku a energetický manažment. Nasadenie systému bolo implementované od 1.1.2010.

31. 1. 2010

Default news teaser image

Začiatkom septembra 2009 bola zahájená implementácia grafického informačného systému Chastia FM v Nemocnici Poprad, a.s.. Riešenie bude komplexne riešiť všetky hlavné oblasti správy majetku, energetického manažmentu, údržby, ...

9. 10. 2009

Default news teaser image

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. Kežmarok sa rozhodla rozšíriť využitie grafického informačného systému Chastia FM o komplexné riešenie zmluvných vzťahov so zákazníkmi pre oblasť výroby tepla a správu nebytových priestorov.
Prvá časť implementácie prebehla v mesiacoch máj až jún 2009. Druhá etapa bude ukončená do konca októbra 2009.

31. 7. 2009

Default news teaser image

V máji 2009 bola so spoločnosťou Martico a.s. Martin podpísaná zmluva na dodávku informačného systému Chastia FM. Implementácia bola ukončená v mesiaci Júl 2009. Predmetom implementácie bola základná digitálna mapa mesta Martin so zakreslením existujúcich teplovodných rozvodov a základná evidencia pozemkov, odberných miest atď..

8. 2. 2009

Default news teaser image

Dňa 14.1.2009 bol dodaný systém Chastia FM prostredníctvom nášho obchodného zástupcu ENVIROS s.r.o. Praha v spoločnosti LIGNA a.s. Praha.

Spoločnosť LIGNA a.s. sa zaoberá dovozom a vývozom dreva, výrobkov z dreva a ďalších tovarov. Sídli v paláci Ligna na Václavskom námestí v Prahe. Spoločnosť získala licenciu na distribúciu a obchodovanie s elektrickou energiou. Prostredníctvom systému Chastia FM je v tejto spoločnosti zabezpečovaná administratíva spojená so sledovaním odpočtov elektrickej energie, fakturáciou a vyúčtovaním za predanú elektrickú energiu.

14. 1. 2009

Default news teaser image

V januári 2009 bola so spoločnosťou ENVIROS s.r.o. podpísaná zmluva o nevýhradnom obchodnom zastúpení spoločnosti Chastia s.r.o. na území Slovenskej a Českej republiky.

Spoločnosť ENVIROS je jednou z najvýznamnejších konzultačných spoločností v oblasti poskytovania energetických a enviromentálnych služieb

11. 1. 2009

Default news teaser image

Používatelia grafického informačného systému Chastia FM úspešne ukončili prechod všetkých svojich dát na spoločnú európsku menu EURO, ktorá sa stáva oficiálnym platidlom v Slovenskej republike od 1.1.2009.

31. 12. 2008

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika