Definícia pojmov

Facility management

Metóda ako dokonale zladiť pracovníkov, pracovné prostredie a procesy vnútri organizácie. Ich aplikáciou organizácie dosahujú úspor plôch a nákladov vo výške až 30%.

Facility manager

Profesionál, ktorý zabezpečuje optimálne a ekonomicky efektívne využitie plôch, majetku a potrebných služieb v organizácii.

CIFM (Computer integrated facility management)

Softwarová aplikácia zahrňujúca komplexné riešenia definované Integrovaným plánovaním. Toto riešenie zohľadňuje celý proces vrátane procesov hlavného predmetu podnikania (Core business).

CAFM (Computer Aided Facility Management)

Programový systém pre správu podporných procesov založený na grafickom znázornení správy priestorov (CAD), vybavený silnou databázovou informačnou podporou. Cieľom používania CAFM systému je zefektívniť podporné procesy, presne adresovať nákladové položky a vytvárať informačnú databázu pre rýchle rozhodovanie managementu spoločnosti.

Objekt IS

Objekt IS (objekt informačného systému) je každý objekt, zariadenie, nehmotný majetok a podobne, ktorý je predmetom sledovania v informačnom systéme. Objekt IS musí mať jedinečný záznam v základnej evidenčnej tabuľke objektov informačného systému. Z toho vyplýva, že musí mať priradené jedinečné identifikačné číslo, platné vo všetkých moduloch programového systému Chastia.

Monitoring & Targeting

M&T je metóda, ktorá umožňuje firmám riadiť a regulovať používanie energie rovnako ako akékoľvek iné náklady firmy. Monitoring & Targeting je štrukturovaný prístup k riadeniu energetiky. Je založený na systematickom sledovaní skutočnej energetickej spotreby, analýze výsledkov (Monitoring), stanovenie cieľových hodnôt spotrieb energií, priebežnom vyhodnocovaní reálnej spotreby z hľadiska cieľových hodnôt (Targeting) a následnej realizácií opatrení za účelom dosiahnutia úspor. Pravidelnou kontrolou realizácie dosiahnutých výsledkov je možné dosiahnuť rýchlu návratnosť vložených prostiedkov, ktorá sa bežne dosahuje do 6 –12 mesiacov. Monitoring a Targeting je možné tiež charakterizovať ako kontinuálny a dynamický prístup k energetickému auditu.

SLA (Service Level Agreement)

Zmluva alebo definícia, ktorá popisuje služby poskytované jednotlivým zákazníkom. V nej sú definované jednotlivé služby a tiež ich kvalita, ktorú dodávateľ služieb musí garantovať.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika