Správa a nájmy

Modul umožňuje majiteľom a správcom nehnuteľností sledovať všetky informácie viazané na spravovaný alebo prenajímaný majetok. Umožňuje viesť evidenciu o správe alebo nájmoch plôch a zariadení, o poskytovaných službách, o zmluvách, využívaní plôch, o tržbách za správu alebo nájmy a podobne. Údaje v databáze majú priame prepojenie na zobrazenie priestorov a zariadení vo výkresoch v reálnom čase.

Modul rozlišuje štyri základné druhy správcovských činností :
 1. Správa majetku
 2. Prideľovanie vlastným oddeleniam
 3. Nájmy cudzím firmám
 4. Dodávka energií a služieb
Ďalšie druhy činností sú voľne definovateľné používateľom.

Modul umožňuje riešiť najmä:
 • Zmluvné vzťahy (o výkone správy, o nájme, o dodávke energií a služieb a pod., sledovanie predmetu zmluvy počas celej životnosti zmluvného vzťahu, fakturácia, vyúčtovanie a pod..
  Plochy, odberné miesta a zariadenia je možné zadávať do zmluvného vzťahu pomocou výberu voľných plôch alebo nepridelených odberných miest a zariadení vo výkresoch alebo v databáze. Voľné plochy je možné vo výkresoch odlíšiť farebne pre rýchlejšiu orientáciu vo výkrese.
 • Automatické generovanie dokumentov - zmlúv, dodatkov ku zmluvám, predpisov nájomného a výpovedí pomocou používateľsky preddefinovaných šablón a faktúr (splátkových kalendárov, zálohových predpisov, zálohových a riadnych faktúr, vyúčtovania).
 • Všetky generované podpísané dokumenty sa ukladajú do centrálneho úložiska dokumentov Chastie FM (pozri modul Dokumenty) vo formáte PDF - sú dostupné k nahliadnutiu aj mimo tohto modulu jednoduchým kliknutím myšou na ľubovoľný objekt IS (ktorý sa nachádza v danom zmluvnom vzťahu) vo výkrese alebo v databáze.
 • Výstupné zostavy, ktoré sú možné v tabuľkovej a textovej forme, alebo pomocou farebnej klasifikácie vo výkresoch.

Príklady textových a tabuľkových výstupných zostáv:

 • Prehľad zmluvných vzťahov
 • Externé mesačné nájomné
 • Kniha faktúr
 • Plán tržieb
 • Prehľad mesačného nájomného
 • Percentuálna obsadenosť plôch
 • Obsadenosť parkovacích miest
 • ...

Príklady farebných klasifikácií vo výkresoch:

 • Podľa prenajímateľnosti plôch
 • Vypršanie výpovednej lehoty
 • Podľa výšky rozpočítaných nákladov
 • Podľa metódy rozpočítania
 • Podľa nájomcov
 • Rezervácie
 • ...


 

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika