Energie a služby

Modul rieši podporu pre tri hlavné oblasti správcovských činností - Evidenciu spotrieb energií, Rozpočítanie energií a služieb (v technických a cenových jednotkách) a Energetický management.

Modul umožňuje najmä:
 • Riešiť evidenciu, rozpočítanie energií a služieb.
  Tento modul sleduje odpočty spotrieb všetkých druhov energií a služieb i náklady z prijatých faktúr v pravidelných aj nepravidelných časových intervaloch a rozúčtovanie týchto spotrieb jednotlivým odberateľom, nájomníkom, a podobne.
  Výsledky rozpočítania slúžia ako podklad pre fakturáciu za energie a služby v module "Správa a nájmy".
  Modul umožňuje pracovať s takými pojmami ako je odberné miesto, meracie miesto, typ merania, odberový diagram, vykurovacia krivka, atď..
  Univerzálnosť a maximálnu prispôsobivosť modulu podporujú také vlastnosti ako sú - neobmedzené množstvo pravidelne sa opakujúcich i nepravidelných zúčtovacích období, užívateľsky definovateľné výpočtové stromové štruktúry metódou drag and drop, užívateľsky definovateľné metódy rozpočítania, možnosť definovania vlastných vzorcov (tak jednoducho ako v tabuľkovom kalkulátore) a pod..
 • Vyhodnocovanie spotrieb energií a nákladov na energie a služby.
  Táto časť modulu rieši sledovanie klimatických podmienok, výhrevností palív a prevádzkových spotrieb energií za účelom ich podrobnej analýzy - napr. pre účely zisťovania hospodárnosti nakladania s energiami v budove, analýzu účinnosti výroby tepla a pod. a to v pravidelných časových intervaloch. Pre tieto analýzy je možné využiť aj dáta získané v časti rozúčtovania energií.
  Vyhodnocovanie sa uskutočňuje podľa mnohých kritérií - priebeh spotreby na meracom mieste v čase, ďalej spotreba energie vztiahnutá k mernej ploche, vykurovanej ploche, počtu osôb, počtu klimatických dennostupňov, atď..
  Veľmi dôležitou vlastnosťou je možnosť farebného vyhodnocovania spotrieb energií vo výkresoch a vyhodnocovanie spotrieb energií pomocou parametrických grafov.
 • Využívať metódu Monitoring & Targeting, ktorá umožňuje sledovať spotreby energií systematicky vo vzťahu k vybraným parametrom (počtu výrobkov, klimatickým podmienkam a pod.).
  Na základe zberu dát o spotrebách a ich analýzy (monitoringu) poskytuje dostatočné podklady pre rozhodovanie o realizácii úsporných opatrení (stanovenie cieľa z hľadiska dosiahnutia úspor) a následne aj pre vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení objektívne vyjadrených v kumulatívnej úspore energie v technických aj cenových jednotkách.
  Po prvotnom nastavení je možné týmto nástrojom v Chastii FM kedykoľvek získať komplexnú analýzu danej energie pre všetky sledované odberné miesta spustením jedného príkazu.
 • Importovať spotreby energií. Zdrojové dáta pre rozúčtovanie energií je možné zadať v module jednak ručne alebo importom z ľubovoľného zdroja údajov. Najčastejším zdrojom bývajú údaje o spotrebách z diaľkových odpočtov meračov energií alebo z centrálneho dispečingu riadenia energetického hospodárstva v podniku.
  Pre tento účel bol Chastii FM vyvinutý komfortný parametrický nástroj na importovanie spotrieb energií. Pomocou tohto nástroja je možné naimportovať spotreby v ľubovoľnom čase za akékoľvek obdobie na jedno kliknutie myšou. Možný je aj automatický import dát v zvolenom časovom intervale.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika