Grafika

Grafický modul je tvorený tromi základnými objektami objektmi – grafickým editorom, grafickým prehliadačom, editorom výkresových tlačových zostáv a celým aparátom nástrojov a príkazov pre prácu s výkresmi pre tvorbu a editáciu projektu.

Modul umožňuje:

 • umožňuje vytvárať vektorové výkresy a pracovať s nimi,
 • importovať výkresy z CAD a GIS systémov,
 • prepájať jednotlivé grafické prvky medzi sebou navzájom a s údajmi v databáze,
 • vytvárať tématické mapy a výkresy podľa požiadaviek ostatných modulov Chastie FM,
 • modul v kombinácii s údajmi v databáze veľmi účinne nahrádza v správcovských spoločnostiach geografické informačné systémy.

Grafický modul obsahuje najmä:

 • Vektorový grafický editor - slúži pre prípravu a editáciu výkresov pre projekt. Pomocou neho sú tiež možné rýchle editácie výkresov (zmeny v priebehu životnosti objektov - posunutie priečky, dverí, presun nábytku, a pod.). Samozrejmosťou je jednoduché kreslenie výkresov a príprava výkresov pre projekt Chastie pomocou šablón výkresov. Prostredie programu je veľmi intuitívne a podobá sa na štandardné CAD aplikácie.
  Program umožňuje import výkresov z CAD aplikácií, kreslenie vo vlastnom grafickom prostredí, definovanie šablón výkresov a pod.. Editor tiež umožňuje vkladať do výkresov rastrové obrázky - napr. skenované výkresy, fotografie a podobne.
 • Grafický prehliadač - slúži prednostne pre zobrazovanie grafických informácií (spravidla výkresov), s prepojením jej prvkov (entít) na databázové záznamy.
 • Editor výkresových tlačových zostáv - je určený pre definíciu prezeranie a tlač výkresových zostáv. Hlavnou komponentou tlačových zostáv sú výkresy Chastie FM - tie však nutne nemusia byť povinné. Okrem výkresov Chastie FM je možné do výkresových zostáv vkladať obrázky, textové rámčeky a pod.. Editor je riešený objektovo, kde každý prvok zostavy sa chová úplne samostatne - môže mať svou vlastnú veľkosť, merítko, tvar, a iné vlastnosti.
  Tlačová zostava sa dá uložiť na disk pre ďalšie použitie vo viacerých formátoch.
  Editor umožňuje tlač na veľké formáty papiera, prípadne je možné rozdeliť veľký výkres na niekoľko menších strán (napríklad výkres A0 vytlačiť na tlačiarni A4).
 • Nástroje pre prácu s výkresmi. Chastia FM obsahuje množstvo podporných nástrojov na prácu s výkresmi - napr. nástroj na prepájanie výkresov medzi sebou, nástroj na generovanie záznamov do databázy z objektov vo výkrese, nástroj pre generovanie dĺžok, obvodov a plôch z výkresov a pod.. Takéto nástroje robia prácu s Chastiou FM veľmi komfortnou. Značne uľahčujú prácu pri príprave projektu a výrazne tieto činnosti zrýchľujú a zlacňujú.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika