Majetok

Modul rieši efektívne sledovanie celého životného cyklu objektu IS od zaobstarania a zaradenia do majetku až po vyradenie z evidencie majetku. Predmetom sledovania sú listy vlastníctva, charakteristika objektu IS, životnosť, vlastník/nájomca, cena, dodávateľ a záruky, dodávatelia servisu, plán údržby (prehliadky a revízie, preventívna údržba, sledovanie optrebenia, ...), história údržby, zmenové konanie, daňové a účtovné odpisy, atď..

Modul umožňuje:
 • Kompletnú evidenciu listov vlastnícva v štruktúre katastrálnych údajov. Samozrejmosťou je možnosť pripojenia k záznamu aj oskenovaného originálu listu vlastníctva. Okrem toho evidované pozemky, objekty, bytové a nebytové priestory sú plne synchronizované s celou Chastiou FM, čo znamená napríklad možnosť ich vizualizácie vo výkresoch.
 • Evidenciu dodávateľov servisu, vrátane štandardných dodacích podmienok, kontaktných údajov a podobne.
 • Sledovanie opotrebenia (vybraných prevádzkových údajov) sledovaného objektu alebo zariadenia, napr. počet najazdených kilometrov, počet odpracovaných hodín zariadenia, hrúbka steny tlakovej nádoby a pod.. Na základe dosiahnutia určitého opotrebenia je možné automaticky plánovať údržbu.
 • Plánovať údržbu - modul umožňuje plánovať údržbu rôznymi spôsobmi - podľa časovej periodicity, sezónnych termínov, podľa dosiahnutého opotrebenia a ich kombináciami.
  Položky plánu je možné objektu IS priradiť z definovaných predpisov údržby pre jednotlivé typy objektov IS (napr. prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení), alebo priamym zápisom položky údržby do plánu - napr. na základe doporučenia výrobcu.
 • Sledovať históriu údržby - u uskutočnenej údržby sa sledujú zistené nedostatky z prehliadok alebo revízií a priebeh ich odstraňovania, ďalej sa sleduje aj opotrebenie, ak bolo počas daného úkonu údržby zisťované. Súčasťou záznamu o vykonanej údržbe je napr. dodávateľ údržby, cena, záručná doba atď..
  Nedostatky zistené počas revízií sa prísne sledujú - vyhodnocujú sa termíny, zodpovedné osoby atď..
 • Ku každej položke údržby (servisnému úkonu) je možné priradiť podrobný pracovný postup pre vykonanie údržby.
 • Ku každémej položke údržby je možné pripojiť neobmedzený počet elektronických dokumentov. (napr. oskenovaný originál revíznej správy, fotodokumentáciu a podobne).
 • Sledovať zmenové konanie - počas servisných činností časo dochádza k požiadavke úpravy technickej dokumentácie (výkresov, revíznych kníh a pod.). Tieto požiadavky je možné evidovať a sledovať ich vykonanie.
 • Sledovať odpisy a poplatky. Pre sledované objekty informačného systému je možné evidovať a spravovať všetky druhy administratívnych nákladov, napríklad daňové a účtovné odpisy (s možnosťou výpočtu alebo importu z účtovných programov), evidenciu daní z nehnuteľností, evidenciu poistných zmlúv vrátane poplatkov a poistných udalostí a podobne.
 • Evidovať a riešiť reklamácie - sledovanie rôznych druhov reklamácií (napr. pri odovzdávaní nových priestorov do užívania) umožňuje presnú evidenciu, sledovanie požadovaných a skutočných termínov odstránenia nedostatkov a pod..
Samozrejmosťou je prepojenie sledovaných objektov IS (zariadení) na ich grafickú reprezentáciu vo výkresoch.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika