Správcovské spoločnosti

Spojením grafického informačného systému Chastia FM a systému Chastia Helpdesk poskytujeme hotové riešenie pre správcovské spoločnosti v rôznych oblastiach:

  • v oblasti Property Managementu
  • v oblasti technického Facility Managementu
  • v oblasti správy bytových a nebytových priestorov

Nasadením týchto systémov získate najmä:

Kvalitnú evidenciu majetku

Základom riešenia je efektívne a rýchle vyhľadávanie informácií o spravovanom majetku v databáze alebo priamo v mapách a výkresoch. Jednoduchým spôsobom nájdete všetky relevantné informácie o danom objekte alebo zariadení zo všetkých modulov riešenia.

Efektívnu evidenciu a správu mapovej a výkresovej dokumentácie

Grafický modul systému Chastia FM extrémne rýchlo zobrazuje vektorové výkresy, pričom ovládanie grafického modulu je jednoduché a užívateľsky veľmi príjemné. Jednotlivé prvky výkresu môžu byť prepojené na záznamy v databáze rovnako ako v systémoch GIS.

Integrácia grafických a databázových informácií je na rozdiel od mnohých iných podobných systémov v Chastii bezošvá (pri pohybe v databázovej tabuľke sa okamžite zobrazuje aj grafická reprezentácia daného objektu v grafickom okne a naopak), pričom informácia je k dispozícii okamžite (v reálnom čase).

Správcovské spoločnosti s výhodou využívajú grafický modul na zakresľovanie spravovaných objektov v mapách, katastrálnych mapách a areáloch. Objekty majú spravidla v grafiskej forme pôdorysy podlaží, prípadne shcémy technológií. Všetky potrebné časti výkresu (areály, objekty, parkoviská, miestnosti, zariadenia) sú automatický prepojené s databázou a pasportom týchto entít.

Prehľad o stave evidovaného majetku, plôch a zariadení

Vždy a v každom momente budete okamžite informovaní o stave vašich spravovaných objektov, plôch a zariadení.

Kvalitnú správu a vytváranie zmlúv, faktúr, vyúčtovaní

Správa zmluvných vzťahov, automatické generovanie zmlúv, sledovanie celého životného cyklu zmluvných vzťahov až po možnosť generovania zálohových predpisov, splátkových kalendárov, faktúr a vyúčtovaní za prenajaté/spravované priestory, služby, energie.

Efektívny energetický manažment a neustály prehľad o spotrebách energií

Energetický manažment, ktorý zabezpečí kvalitné sledovanie spotrieb energií, ich rozpočítavanie, vyhodnocovanie a  pomocou metódy Monitoring & Targeting Vám napomáha hľadať možnosti úspor a  ich následne
vyčíslenie v technických aj ekonomických jednotkách.

Prehľad o plánovaných činnostiach, prehliadkach, revíziách, atď.

Riadenie plánovaných činností, prehliadok, revízií, ciachovaní meradiel, školení, atď. je v  prípade systému
Chastia FM úplná hračka. Vďaka prehľadným reportom ste vždy informovaní o stave plnenia alebo neplnenia
plánovaných úloh.

Možnosť jednoduchého zadávania požiadaviek na údržbu cez internetové rozhranie (neplánovaná údržba)

Aplikácia Chastia Helpdesk priamo v  prostredí internetového prehliadača Vám a  Vašim klientom umožňuje
rýchle a  prehľadné zadávanie požiadaviek na údržbu, schvaľovanie požiadaviek, sledovanie rozpracovanosti
jednotlivých požiadaviek, ich nákladov a následnú fakturáciu.

Prehľad o stave riešenia jednotlivých požiadaviek na údržbu

Vďaka efektívnym vyhodnoteniam ste vždy detailne informovaní o  aktuálnej rozpracovanosti požiadaviek,
reakčnej doby správcu, ... 

Webovú stránku spoločnosti s prepojením na dáta z Chastie FM

Naša spoločnosť vám ponúka spracovanie modernej internetovej stránky s možnosťou prepojenia cez „klientskú zónu“ na databázové údaje sledované v Chastii FM. Takto môžu byť vaši klienti v ľubovoľnom čase informovaní o svojej zmluve, dodatkoch, spotrebách energií a podobne.

Súčasťou klienskej zóny môže byť aj sprístupnenie Chastia Helpdesk pre vašich klientov.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika